Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Generelt om skadestuearbejdet

12. januar 2009

Intro til skadestuearbejde

Kurset om skadestuearbejde er tænkt som en hjælp til lægen eller sygeplejersken i den kirurgiske skadestue. Som udgangspunkt er det kirurgiske problemstillinger der bliver gennemgået, men også hyppige (og simple) medicinske problemer er medtaget her.

Som skadestuerne efterhånden udvikler sig til akutmodtagelser der kombinerer de kirurgiske og medicinske specialer kommer der flere speciellæger og almenmedicinere ind i afdelingen. Dette giver et naturligt fagligt løft der naturligt bør give mere og bedre supervision af både yngre læger og sygeplejersker.

Det er også vigtigt at nævne at faggrænserne flytter sig – i skadestuerne er der mange steder behandlersygeplejersker ansat som varetager de simple skader. Der er også mange steder oprettet skadeklinikker hvor de mere erfarne sygeplejersker arbejder alene. Mulighederne for parakliniske undersøgelser på disse klinikker er ofte ret begrænsede.

Bemærk at hvis du ikke er sundhedsprofessionel bør du ikke forsøge, at udføre de beskrevne behandlinger.

Om at arbejde i en skadestue

Skadestuearbejdet er, i modsætning til det øvrige hospitalsarbejde, ofte korte afsluttede patientforløb.
Skadestuerne har et varieret patientindtag på forskellige tider af døgnet/året hvilket giver perioder med en høj belastning og perioder med lav belastning.

I skadestuen arbejder de forskellige faggrupper meget tæt sammen og samarbejdet er derfor vigtigt at have styr på – sæt dig derfor ind i hvem gør hvad på din arbejdsplads.

I skadestuen er der også mange af patienterne der skal bruge serviceafdelingerne. Dette gælder både radiologisk afdeling, biokemisk afdeling, ambulatorier og lignende.

Husk at med et smil og godt humør kommer man oftest længst.

Det informerede samtykke

I Danmark er relationen til patienterne baseret på det informerede samtykke. Det vil sige, at behandlingen tilbydes patienterne. De informeres om alternativer, konsekvenser og hvad der sker hvis de ikke lader sig behandle.

Bemærk dog at det er patienterne selv der lader sig behandle – og at det er deres valg om de ønsker den behandling i tilbyder.

Slutteligt er det vigtigt at journalføre at man har patientens samtykke til den iværksatte behandling. Hvis der er tale om børn er det forældrene der informeres og accepterer den tilbudte behandling.

Se lektionen det informerede samtykke under retsmedicin.

Behandling af børn

I skadestuen kommer der mange børn. De kommer både med ortopædkirurgiske skader, fremmedlegemer i kropåbninger, forgiftninger og meget andet.

Det konkrete problem man ofte står med er – om forældrene skal kontaktes og om man kan behandle patienten inden dette er sket?

Husk at du som sundhedsperson har skærpet underretningspligt. Tag derfor altid stilling til dette når du tilser en patient

Mindreårige:

§17. En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, jf. §16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Stk.2. Såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke.

Stk.3. En patient, der er fyldt 15 år, er berettiget til aktindsigt efter bestemmelserne i §§36-39 og kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i §§41-49.

Journalføring

Udlevering af lægelige oplysninger

Som udgangspunkt udleveres skadesedlen til patienten efter endt behandling, men for at lægelige oplysninger kan udleveres til tredjemand skal der ligge et skriftligt samtykke fra patienten (med mindre oplysningerne er af væsentlig betydning for den videre behandling). I forhold til patientens egen læge er det typisk noget sekretæren klarer når de opretter patienten i systemet.
Ved alle øvrige henvendelser (bemærk specielle regler for politiet) skal der ligge en skriftlig godkendelse fra patienten.

Bemærk at dette også gælder telefoniske kontakter, så al kontakt til pårørende og andre telefonisk bør være godkendt af patienten selv. Journalister, voldelige ægtefæller og andre kan alt for nemt udgive sig for at være bekymrede pårørende.

Oplysninger til forsikringsselskab / forsikringsattester.

Tidligere blev man hyppigt kontaktet af forsikringsselskaber der ønskede en attest på den udførte behandling. I dag er det hyppigere at man bliver kontaktet om en kopi af skadesedlen (det er gratis for forsikringsselskaberne), men bemærk at det enten er patienten der selv skal sende den ind, eller at der skal foreligge en skriftlig godkendelse fra patienten.

Politiattester

Se lektionen politiattester under retsmedicin

Blodprøver (S-ethanol)

Se lektionen blodprøver under retsmedicin

Beredskabsplan

Alle hospitaler har en beredskabsplan og alle ansatte skal naturligvis være sat ind i den. Det er specielt vigtigt for personale ansat i modtagelsen, så hvis man arbejder i modtagelsen / skadestuen så er det vigtigt at kende sin rolle i beredskabet.

Klagesager

Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en lektion om klagesager. Ind til da se venligst www.laeger.dk, www.fadl.dk, eller www.dsr.dk.

Litteratur / links

  1. Bekendtgørelse af sundhedsloven, kap. 5. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2007
  2. Boeckstyns M, Ebskov B, Ebskov LB et al. Skadestuekirurgi, kap. 1, 4. udgave. Munksgaard 2007

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk