Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Dødskriterier — erklæring af død

21. januar 2010

Generelt om dødskriterier

Efter sundhedslovens § 176 kan en persons død konstateres ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (hjertedødskriteriet) eller ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion (hjernedødskriteriet)

Hjernedød

kan kun erklæres af speciallæger og vil blive gennemgået under lektionen i obduktion og organdonation.

Hjertedød

skal umiddelbart efter dødens indtræden (ved forventet død så snart lægen kan komme), konstateres af en læge.

Start altid med at kontrollere cpr. nummer og navn. Ved undersøgelsen skal der stetoskoperes for hjerte- og respirationslyde samt undersøges for pupilrespons. Såfremt der er fravær af dette samt lysstive pupiller erklæres patienten for død.
Start med at tage stilling til om politiet skal kontaktes (se nedenfor).

Tåseddel og evt. obduktionsbegæring udfyldes. Har den afdøde elektroniske implantater skal dette noteres. Det er vigtigt da pacemakere skal udtages post mortem.

Har de pårørende set afdøde og kan denne køres i 6 timersstue / periodestue?
Slutteligt skrives der epikrise med diagnoser. Denne skal så vidt muligt skrives inden patienten køres i periodestuen så den foreligger til ligsynsgående læge.
Hvis dette ikke er muligt kan det være en god ide at notere den umiddelbare dødsårsag eller beskrive hvordan patienten døde. På den måde er det nemmere for den der foretager ligsyn at udfylde dødsattesten.

Retslægeligt ligsyn

Inden der dikteres til journalen / skrives epikrise skal der tages stilling til om politiet skal kontaktes - i givet fald bør pågældende læge foretage opkald til politiets vagtcentral - 114 (bemærk at det er ligsynsgående læges ansvar at dette sker). Ligeledes skal de pårørende underrettes og der skal tage stilling til obduktion.

Kontakt til politiet når:

Den læge, der tilkaldes i anledning af dødsfald, skal afgive indberetning til politiet,

 1. når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde,
 2. når en person findes død,
 3. når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde,
 4. når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring,
 5. når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom,
 6. når dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner, eller
 7. når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Stk 2 ved dødsfald på sygehus eller lignende institution afgives den indberetning, der er nævnt i stk 1 af den ledende læge.

Bekendtgørelse af sundhedsloven §179

Hvis der begæres retslægeligt ligsyn er det vigtigt at patientens venflons, tuber og lignende efterlades in situ og at alle stikmærker foretaget på hospitalet markeres på huden.

Det er vigtigt at afdøde bliver nedkølet så snart der fremkommer et sikkert dødstegn. Bemærk at der ikke skal laves dødsattest, men at der skal noteres i journalen hvilket sikkert dødstegn der har været samt at patienten er overført til køling.

Pårørende må som udgangspunkt ikke se afdøde med mindre politiet har givet tilsagn hertil. Når der er begæret retslægeligt ligsyn og politiet har accepteret overgår afdøde formelt til politiets varetægt.

Elektroniske implantater

Hvis afdøde skal kremeres kan pacemakere og ICD enheder eksplodere. Det påhviler den ligsynsgående læge at udtage elektroniske implantater, eller sikre sig at dette sker inden kremering. På sygehuse er det typisk en portøropgave at fjerne ICD-enhederne, men der skal ved erklæring af død noteres på patientens bryst og på journalen at patienten bar ICD-enhed.

Lægevagt og almentpraktiserende læge skal typisk fjerne ICD-enheden / pacemakeren ved erklæring af død. Bemærk dog at lokale forhold kan være anderledes.

Alle udtagne pacemakere og ICD enheder skal transporteres til pacemakerambulatoriet (på sjælland):
Pacemakerambulatoriet
Post 611 KAS Gentofte
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup.

Elektroniske implantater

Bemærk at ICD enheder fortsat kan afgive stød ved fjernelse. Dette kan forhindres ved at placere en stærk magnet over ICD enheden.

Magneten skal forblive på ICD enheden under transporten til Pacemakerambulatoriet.

Ved dødens indtræden skal der på forsiden af journalen samt på brystet af afdøde påsættes note om at patienten bærer ICD enhed.

I journalen noteres

Navn, dato og nøjagtigt tidspunkt

Forventet / ikke forventet mors indtruffet kl. xx.xx (koordiner tidspunktet)

Objektivt:
St.p et c.: 0
Pupiller lysstive.
Andre relevante fund

Pårørende informeret / ikke informeret.
Er der taget stilling til obduktion – hvem ønsker det og hvorfor?
Er politiet kontaktet - ønsker de medikolegalt ligsyn (i givet fald laves dødsattesten ikke af afdelingen).
I tilfælde af ikke naturlig død, erhvervssygdom, donation, anden trossamfund noteres kontakt og handling i journalen.
Titel og navn

Eksempel 1: Forventet død

Navn og cpr. nummer, dato og tidspunkt for dikteringen.
Forventet mors indtruffet klokken 03.45.

Objektivt:
St.p et c.: 0
Pupiller lysstive.

Pårørende til stede under dødens indtræden og er informeret.
Ønsker ikke obduktion. Den afdøde kan overføres til periodestuen.
/Reservelæge Doktor Doktorsen

For epikrise se kurset i epikriseskrivning. Se i øvrigt det resterende kursus i retsmedicin.

Eksempel 2: Pludselig død

Navn og cpr. nummer, dato og tidspunkt for dikteringen.
20-årig mand indbragt livløs i skadestuen klokken 10.10. Der er på stedet, i ambulancen og på skadestuen forsøgt basal genoplivning uden held.

Det er uvist hvor længe patienten har været livløs, men er sidst set i live for 48 timer siden.

Bliver fundet livløs af moderen klokken 09.45. Behandlingen indstilles og døden erklæres klokken 10.30.

Objektivt:
St.p et c.: 0
Pupiller lysstive.
Findetidspunkt den 22.06.2006 kl. 09.45

Pårørende til er informeret om dødens indtræden.
Politiet kontaktet og ønsker medikolegalt ligsyn.
Den afdøde kan overføres til periodestuen.
/Reservelæge Doktor Doktorsen

Tjekliste ved erklæring af dødens indtræden:

 1. Kontroller CPR-nummer og nav
 2. Undersøgelse for st.p. et c. Samt pupilforhold.
 3. Er der elektroniske implantater?
 4. Skal politiet kontaktes?
 5. Er pårørende kontaktet?
 6. Obduktion?
 7. Tåseddel og obduktionsbegæring
 8. Diktering til journal og epikrise (notat til kollega?)

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk